Jooksev planeeringute info

 • Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneering kruntide positsioon 1-5, 12, 17-29 ja 32-38 osas Kalaranna tn 4 kinnistu (krunt positsioon 32) osas kehtetuks tunnistamine

  Kolmapäev, 25 Jaanuar, 2017 - 09:15

  Tallinna Linnavalitsus otsustas 25. jaanuari 2017 istungil otsusega nr 5 tunnistada Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2016 otsusega nr 92 osaliselt kehtestatud „Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneering kruntide positsioon 1-5, 12, 17-29 ja 32-38 osas Põhja-Tallinnas” Kalaranna tn 4 kinnistu (krunt positsioon 32) osas kehtetuks. Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/

 • Küti tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

  Kolmapäev, 1 Veebruar, 2017 - 09:15

  Tallinna Linnavalitsus otsustas 01. veebruari 2017 istungil korraldusega nr 173-k võtta vastu Põhja-Tallinnas 2,00 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Küti tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneering, Linnaruumi OÜ töö nr 10/14, milles on ette nähtud ärimaa sihtotstarbega Küti tn 2 kinnistust ning tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega Küti tn 4 kinnistust kahe kuni 10% äri- ja vähemalt 90% elamumaa sihtotstarbega krundi ja ühe 5-25% äri- ja 75-95% elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine kokku kuni seitsme kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu või kahe äriruumidega korterelamu ja viie korterelamu ehitamiseks, sealhulgas endise kirikuhoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks äriruumidega korterelamuks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
  3.1Detailplaneering sisaldab ettepanekut muuta Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohane ettevõtluse segahoonestusala ning osaliselt liiklusala juhtotstarve planeeritava ala osas korruselamute alaks.