Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine

Kolmapäev, 9 September, 2015 - 09:15

Tallinna Linnavalitsus otsustas 9. septembri 2015 istungil korraldusega nr 1299-k võtta vastu Põhja-Tallinnas asuva 11,65 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Miinisadama ja lähiala detailplaneering, OÜ ARTES TERRAE töö nr 1838DP09, milles on ette nähtud Tööstuse tn 54a kinnistust ja reformimata riigimaast moodustada üks riigikaitsemaa ja üks tootmismaa sihtotstarbega krunt ning üks 65% transpordimaa ja 35% tootmismaa sihtotstarbega ajutine krunt. Moodustatavale tootmismaa sihtotstarbega krundile on määratud ehitusõigus ühe 1‑korruselise maa-aluse korrusega pumpla ehitamiseks ning riigikaitsemaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus kuni kahekümne maksimaalselt 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kaitseväehoone ehitamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks. Muuhulgas rekonstrueeritakse riigikaitsemaa sihtotstarbega krundil sadamakai ja järgmised ehitismälestised: Miinisadama katlamaja koos korstnaga, aku- ja torpeedokoda ning ladu. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 6. novembri 2013 korraldusega nr 1541‑k algatatud „Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu” maa-ala suurust 45,02 hektarilt 11,65 hektarini.