Preesi tn 5//7 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Esmaspäev, 4 Jaanuar, 2016 - 10:00 kuni Esmaspäev, 18 Jaanuar, 2016 - 17:00

Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet korraldavad Preesi tn 5//7  kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku, mis toimub 04.–18.01.2016, tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7.

 

Detailplaneeringus nähakse ette ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Preesi tn 5//7 kinnistule ehitusõigus kuni 3-korruselise (sh katusekorrus) ühe maa-aluse korrusega sotsiaalhoolekandeasutuse hoone ehitamiseks. Olemasolev ajalooline kirikuhoone säilitatakse. Uushoonestuse suurim lubatud kõrgus on 11 m. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 1500 m2. Hoolekandeasutuse esimesele ja teisele korrusele rajatakse noortekodu ehk elu ja-rehabilitatsiooniruumid kuni kahekümnele asenduskodust, erivajadustega õpilaste koolist või koolkodust pärit või vanemliku hooleta jäänud üle 15 aasta vanusele noorele. Kolmandale korrusele võib kavandada asutuse majandus- ja bürooruumid. Hoolekandeasutuse rajamine võimaldab edaspidi kasutada ajaloolist kirikuhoonet vastavalt selle algsele funktsioonile – vaimuliku elu keskusena –  ning taastada see vastavalt arhitektuurilis-ajaloolistele eritingimustele.

 

Planeeringuala suurus on 0,4 ha. Planeering hõlmab Preesi tn 5//7 kinnistut, reformimata riigimaad Vaniku tn 7 ja 9 kinnistute vahel ning osaliselt ka Preesi tänava maa-ala. Reformimata riigimaast moodustatakse ajutine elamumaa sihtotstarbega krunt, mis liidetakse Vaniku tn 7 kinnistuga. Juurdepääs Preesi tn 5//7 kinnistule säilitatakse Preesi tänava poolt. Lisaks on lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

 

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 15. oktoobri 2003 korraldusega nr 2309-k. Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 22. detsembril 2004 korraldusega nr 2728-k. Detailplaneering kehtestati Tallinna Linnavolikogu 3. mai 2007 otsusega nr 130, kehtestamise otsus on Tallinna Ringkonnakohtu 18. juuni 2009 otsusega tühistatud.

 

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka digitaalselt Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/. Lisainfo telefonidel  6404446 ja 6457003. Ootame Teid detailplaneeringuga tutvuma.