Sõle tn 31 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kolmapäev, 2 Aprill, 2014 - 12:00

Tallinna Linnavalitsus otsustas 2. aprilli 2014 istungil:

1. korraldusega nr 495-k:

algatada Sõle tn 31 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Põhja-Tallinna linnaosas asuva planeeritava maa-ala suurus on 2,21 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ärimaa sihtotstarbega Sõle tn 31 kinnistu jagamine elamumaa ja ärimaa sihtotstarbega kruntideks ning ehitusõiguse määramine elamumaa sihtotstarbega krundile kuni 8-korruselise korterelamu ja ärimaa sihtotstarbega krundile kuni 2-korruselise kaubanduskeskuse ehitamiseks. Mõlemale hoonele on kavas rajada ka maa-alune korrus. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

1.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja on Linnaruumi OÜ (aadress Pärnu mnt 130, 11317 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana‑Viru 12, 15080 Tallinn).

1.2 Mitte algatada Sõle tn 31 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel:

1.2.1 detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi, sh näiteks tootmistegevust, ulatusliku elamupiirkonna rajamist ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust ning olulist jäätmetekke ja müratasemete suurenemist;

1.2.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta olemasoleva kauplushoone asemele korterelamu ja kaubandushoone rajamine ning nende sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu tingimusi ja õigusaktide nõudeid;

1.2.3 planeeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringuala piirkonnas on juba kujunenud inimtegevuse poolt mõjutatud hoonestatud linnakeskkond, ning planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist mõju looduskeskkonnale;

1.2.4 Põhja-Tallinnas Sõle tänava äärsel korterelamute alal asuval planeeringualal ega lähialal ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja ökoloogiliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. Planeeritavate hoonete klaaspindadel tuleb kasutada lahendusi, mis ei põhjustaks kokkupõrkeid lindudega (erimärgistusega või madala peegeldusteguriga klaas);

1.2.5 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, kui hoonestusalad valitakse väärtuslikust kõrghaljastusest vabadele aladele ning tagatakse I ja II väärtusklassi ja võimalusel III väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine. Samuti tuleb tagada nõuetekohane haljastuse osakaal kruntidel ja kavandada koostatava üldplaneeringu kohane tänavahaljastus. Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ tingimustele;

1.2.6 detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara. Planeeritava tegevusega suureneb alal lisanduva liikluskoormuse tõttu müratase ja õhusaaste. Detailplaneeringus selgitatakse müra modelleerimisega müratasemed alal, mõju eluhoonele ja esitatakse leevendusmeetmed (sh kaubanduskeskusest tulenevate mürahäiringute vältimiseks korterelamu elanikele). Detailplaneeringu käigus viiakse läbi radooniuuring ning vajadusel esitatakse meetmed radooniohu vähendamiseks elu-ärihoones;

1.2.7 detailplaneeringu alal ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust, mistõttu ei ole eeldada olulist pinnase- või veereostust, mis seaks piiranguid kavandatavale tegevusele. Hoonestamisel ja sademevee käitlemisel tuleb lähtuda keskkonnasäästlikest lahendustest (sh kavandada jalgrataste parkimiskohti ja elektriautode laadimiskohti), parklaala sademevesi tuleb enne immutamist puhastada;

1.2.8 kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, valgusreostust tekib valgustusest, vibratsiooni võib esineda hoonete ehitamisel. Samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt ehitustöödega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele;

1.2.9 detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbega.

1.3 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee