Salme tn 11, 13 ja 13e kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja arutelu

Esmaspäev, 20 Veebruar, 2017 - 09:00 kuni Esmaspäev, 6 Märts, 2017 - 17:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 20.02.2017-06.03.2017 toimub tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis Niine tn 2 Salme tn 11, 13 ja 13e kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek. Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 07.03.2017 kell 16.00 Niine tn 2 saalis. Tallinna Linnavalitsus algatas Salme tn 11, 13 ja 13e kinnistute detailplaneeringu AB Ansambel OÜ töö nr 1513 korraldusega 8.veebruaril 2017 nr 216-k.
Põhja-Tallinnas asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,34 ha. Maa-ala kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ühest elamumaa ja kahest tootmismaa sihtotstarbega kinnistust kahe elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine ja moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine kokku ühe kuni 3-korruselise (sh mansardkorrus) ning kolme kuni 4-korruselise (sh mansardkorrus) 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
Planeeringuga on võimalik tutvuda ka digitaalselt Tallinna Planeeringute Registris aadressil https://tpr.tallinn.ee. Lisainfo telefonidel 6404446 ja 6457003.