Suur-Patarei tn 24 kinnistu DP algatamine

Kolmapäev, 1 Juuni, 2016 - 09:45

Kommentaarid

Kasutaja hybridauth_Facebook_1081899816 pilt

Tallinna Linnavalitsus otsustas 1. juuni 2016 istungil korraldusega nr 872-k algatada Suur-Patarei tn 24 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Põhja‑Tallinnas asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,33 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Suur-Patarei tn 24 kinnistu sihtotstarve tootmismaast äri- ja elamumaaks ning määrata ehitusõigus kuni 4 maapealse ja kuni 2 maa-aluse korrusega äripindadega korterelamute ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne määrata üldised maakasutustingimused ja esitada heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

1.1Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud „Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringut“, kuna taotletakse ranna ehituskeeluvööndi vähendamist.
1.2 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on K-Projekt Aktsiaselts (aadress Ahtri tn 6a, 10151 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana‑Viru 12, 15080 Tallinn).

Kasutaja hybridauth_Facebook_1081899816 pilt

1.3 Mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel:

1.3.1 detailplaneeringus ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke või mürataseme suurenemist;

1.3.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ning senisest maakasutusest, ei põhjusta kuni 4-korruseliste äripindadega elamute rajamine ja nende sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on kestuselt valdavalt ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga;

1.3.3 planeeringualal ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja ökoloogiliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek ehituskeeluvööndi vähendamiseks, kuid äripindadega korterelamute rajamine endisele tootmismaale ei too kaasa eeldatavasti olulist keskkonnamõju ranna kaitse eesmärkidele, kui järgitakse piirkonnas varem väljakujunenud ehitusjoont. Ajalooliselt kinnistul asunud leivavabriku hoone ja abihooned lammutatakse;

1.3.4 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, kuna kinnistul ei kasva väärtuslikku kõrghaljastust. Kavandatava tegevuse tõttu likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ tingimustele. Alale rajatakse uushaljastust ning tagatakse juurdepääs rannapromenaadile;

1.3.5 Suur-Patarei tn 24 kinnistu jääb arheoloogiamälestise alale (reg nr 2628: Asulakoht, 13.‑16. sajand) ning kinnistu kõrval asub Patarei kindlus, mis on kantud mälestiste registrisse (reg nr 8485: Kaitsekasarm, 1829-1840). Lisaks jääb kinnistu Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määruse nr 155 „Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse“ kohasesse Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse, mille hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus, samuti jääb kinnistu Katariina kailt vanalinnale avanevasse vaatesektorisse. Detailplaneeringus kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, kui arvestatakse kehtivate piirangutega, ning kõik uurimis- ja ehitustööd tehakse vastavalt muinsuskaitse eritingimustele;

1.3.6 detailplaneeringus kavandatav tegevus ei kahjusta eeldatavasti inimese tervist, heaolu ega vara. Planeeringu elluviimine ei mõjuta oluliselt piirkonna liikluskoormust ega põhjusta mürataseme ja õhusaaste suurenemist;

1.3.7 detailplaneeringualal võib esineda jääkreostust, seetõttu tuleb planeeringu käigus selgitada keskkonnaseisundi hinnanguga reostuse esinemine alal, arvestades varem toimunud tegevusi. Kui võimalik reostus likvideeritakse alalt enne ehitustööde algust nõuetekohaselt, ei kaasne reostusest olulist mõju planeeringu elluviimisel;

1.3.8 detailplaneeringus kavandatava tegevusega ei kaasne soojuse, kiirguse ega lõhna teket, valgusreostust tekib välisvalgustusest. Tavapärasest suurem jäätmete teke on seotud ehitustegevusega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele;

1.3.9 detailplaneeringus kavandatav tegevus vastab Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele (elamu ja äripindadega ala E+B), ning koostamisel oleva Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringule (segahoonestusega ala). Detailplaneeringut menetletakse üldplaneeringut muutvana, kuna detailplaneeringus tehakse ettepanek ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

1.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14-18 ja neljapäeviti kella 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.