Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu kehtestamine

Neljapäev, 2 Juuni, 2016 - 10:00

Kommentaarid

Kasutaja hybridauth_Facebook_1081899816 pilt

Tallinna Linnavolikogu otsustas 2. juuni 2016 istungil otsusega nr 103 kehtestada Põhja-Tallinnas asuva 14,88 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneering, aktsiaselts NORD PROJEKT töö nr 00060, 4,0 ha suuruse maa-ala, s.o kruntide positsioon 15, 16 ja 40 osas. Detailplaneeringus on ette nähtud planeeringualal asuvast Kalaranna tn 1 kinnistu osast piiride muutmise teel moodustada üks üldkasutatava maa või transpordimaa, üks äri- ja elamumaa ning üks tootmismaa sihtotstarbega krunt. Moodustatavale äri- ja elamumaa sihtotstarbega krundile on määratud ehitusõigus 6-18 kuni 5‑korruselise hoone ja tootmismaa krundile ühe 1‑korruselise tootmishoone (pumpla) ehitamiseks ning Tallinna lahe äärde rekreatsiooniala ja rannapromenaadi rajamiseks.

1.1 Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneering muudab kruntide 15 ja 16 osas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud „Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu” kohast maakasutuse juhtotstarvet. Samuti käsitletakse detailplaneeringut üldplaneeringut muutvana kehtestamisele mineva ala osas, kuna planeeringus taotletakse looduskaitseseadusest tuleneva ehituskeeluvööndi vähendamist 50 meetrilt veepiirist kuni 25 meetrile veepiirist.

1.2 Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.