Tallinna Kalasadama ümbruse DP avalik arutelu kruntide pos 15, 16 ja 40 osas

Teisipäev, 6 Oktoober, 2015 - 16:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 06.10.2015 algusega kell 16.00 toimub Kultuurikatlas, Põhja pst 27a, Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu avalik arutelu kruntide pos 15, 16 ja 40 osas (avaliku arhitektuurivõistluse ala Kalaranna tänava ja mere vahel). Avalikul arutelul käsitletakse planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud vastuväiteid.

Tallinna Linnavalitsuse 30.06.2008 korraldusega nr 1279-k vastu võetud Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneering, aktsiaselts NORD PROJEKT töö nr 00060, avalikustati 03.08.–03.09.2015 kolmandat korda.


Planeeringus taotletakse Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud „Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu” osalist muutmist maakasutuse juhtotstarvete osas ning Läänemere ranna ehituskeeluvööndi osalist suurendamist ja vähendamist.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris veebiaadressil http://tpr.tallinn.ee. Lisainfo telefonil 645 7003.

Petitsiooni esitajatele, kes märkisid petitsioonis oma e-posti või postiaadressi või isikukoodi, mille põhjal oli võimalik isiku aadressi tuvastada, saatis Tallinna Linnaplaneerimise Amet vastuse petitsioonis esitatud vastuväidetele e-posti või tähitud kirjaga. Ametil ei olnud võimalik teavitada seaduses ettenähtud korras isikuid, kelle nimi oli küsitluslehel loetamatu või kes oma kontaktaadresse või isikukoodi ei avaldanud. Petitsiooni esitanutele saadetud vastusega on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/.