Tallinna Kalasadama ümbruse DP kruntide positsioon 1-5, 12, 17-29 ja 32-38 osas kehtestamine

Neljapäev, 19 Mai, 2016 - 09:00

Kommentaarid

Kasutaja hybridauth_Facebook_1081899816 pilt

Tallinna Linnavolikogu otsustas 19. mai 2016 istungil:

1. otsusega nr 91:
tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 28. novembri 2002 otsusega nr 463 kehtestatud „Vesse tn 9 kinnistu detailplaneering” Vesse tn 9b kinnistu osas.

2. otsusega nr 92:
kehtestada Põhja-Tallinnas asuva 14,88 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneering, aktsiaselts NORD PROJEKT töö nr 00060, 5,58 ha suuruse maa-ala s.o kruntide positsioon 1-5, 12, 17-29 ja 32-38 osas. Detailplaneeringus on ette nähtud planeeringualal asuvast reformimata riigimaast ja Kalaranna tn 1, Põhja pst 25, Kalasadama tn 27, Suur- Patarei tn 16a, Suur-Patarei tn 18a, Suur-Patarei tn 20, Suur-Patarei tn 22 kinnistutest piiride muutmise teel ning olemasolevatest Kalaranna tn 1a, Kalaranna tn 4, Suur-Patarei tn 2, Suur-Patarei tn 4 // Võrgu tn 3, Suur-Patarei tn 16, Suur-Patarei tn 18, Suur-Patarei tn 18b, Võrgu tn 10 kinnistutest moodustada kokku 26 krunti: 9 äri- ja elamumaa, 6 elamumaa, 1 ärimaa, 3 tootmismaa, 4 transpordimaa ja 3 üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti. Moodustatavatele kruntidele on määratud ehitusõigus kokku 25 hoone, sealhulgas 2-6-korruselise üheteistkümne elu- ja ärihoone ning kuue korterelamu, ühe kuni 2-korruselise ärihoone, ühe 1-korruselise garaaži, nelja abihoone ja kahe tootmishoone ehitamiseks või ümberehitamiseks ning Tallinna lahe äärde rannapromenaadi rajamiseks. Lisaks on planeeringus antud võimalus maa-aluste korruste ehitamiseks, kusjuures tugeval reljeefil asuvatel kruntidel on korruseid arvestatud kõrgemal asuva tänava pinnast.

2.1 Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneering on käsitletav kehtestamisele minevas osas
Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud „Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringut“ muutvana, kuna detailplaneeringuga taotletakse
looduskaitseseadusest tuleneva ranna ehituskeeluvööndi vähendamist 50 meetrilt veepiirist 25 meetrini veepiirini.

2.2 Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.