Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneeringu avalikustamine

Kolmapäev, 8 Märts, 2017 - 09:00 kuni Neljapäev, 6 Aprill, 2017 - 17:00

Tallinna Linnavalitsuse 15. veebruari 2017 korraldusega nr 284-k on vastu võetud Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering. Põhja-Tallinna Valitsus, Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneeringu ajavahemikul 8.03—6.04.2017.
Planeeritud ala suurusega 11,50 ha piirneb põhjast Patarei sadamaga, läänest Kalasadama ja Kultuurikatla piirkonnaga, lõunast Sadama tänavaga ning idast Logi tänavaga.
Detailplaneeringus on kavandatud muuta Tallinna linnahalli kinnistu sihtotstarve osaliselt ärimaaks või säilitada ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarve ning on määratud ehitusõigus linnahalli rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Lisaks on määratud ehitusõigus 3-5 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoonete või äri- ja eluhoonete ehitamiseks ning kuni 5 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoonete või kuni 6 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega parkimishoonete ehitamiseks. Ärihoonete asemel võib kavandada ka ühiskondlikke hooneid. Detailplaneeringus on ette nähtud muuta senist krundijaotust ja maakasutuse sihtotstarbeid. Uued hooned on planeeritud maa-alale, mis jääb linnahalli suhtes itta ning mis piirneb Logi tänavaga. Alale planeeritud hoonete kõrgus ei ületa Tallinna linnahalli kõrgust. Peamine eesmärk on luua võimalused linnahalli uueks kasutuselevõtuks ning tagada linnahalli kui mälestise ja piirkonna maamärgi dominantsus, juurdepääsetavus ja vaadeldavus. Planeeringulahenduse väljatöötamisel on lähtutud vajadusest võtta seni hoonestamata maa-ala otstarbekalt kasutusse ning kujundada alast atraktiivne linnaruum ja parandada juurdepääsetavust merele. Lahenduse elluviimisel kujuneb hoonestatavast alast linna keskusele iseloomuliku ilme ja struktuuriga piirkond. Detailplaneeringus on määratud nõue viia planeeritud hoonestuse ja avalikult kasutatavate alade (rannapromenaad, linnaväljakud, haljasalad jm) parima lahenduse saamiseks läbi arhitektuurivõistlus. Linnahalli täpne suurus, sh hooneosade kinniehitamise ja juurdeehitiste ehitamise võimalus ning kasutusfunktsioonid, tuleb täpsustada eraldi muinsuskaitse eritingimuste alusel ehitusprojekti staadiumis.
Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud „Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu” kohaseid maakasutuse juhtotstarbeid üldkasutatava hoone maast ning haljasala maast ärimaaks, elamumaaks ja transpordimaaks ning linnahalli merepoolses osas olev jahi- ja reisisadama maa transpordimaaks. Lisaks tehakse ettepanek muuta rohekoridori ulatust ja haljastuse osakaalu. Detailplaneeringus taotletakse looduskaitseseadusest tuleneva ranna ehituskeeluvööndi vähendamist.
Detailplaneeringuga saab tutvuda eelpoolnimetatud ajavahemiku kestel tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis Niine tn 2, Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimaja ruumis 32 ja Tallinna Linnavalitsuse I korruse infosaalis Vabaduse väljak 7. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee (detailplaneeringu menetluse number on DP041900). Täiendav info avaliku väljapaneku kohta telefonidel 645 7003 ja 645 7264.