Telliskivi tn 8 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Esmaspäev, 29 Detsember, 2014 - 09:45

Tallinna Linnavalitsus otsustas 29. detsembri 2014 istungil korraldusega nr 2004-k:

algatada Telliskivi tn 8 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamumaa sihtotstarbega Telliskivi tn 8 kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks ning olemasoleva korterelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,12 ha.