Volta kvartali detailplaneeringu algatamine

Kolmapäev, 9 Aprill, 2014 - 12:00

Tallinna Linnavalitsus otsustas 9. aprilli 2014 istungil korraldusega nr 543-k algatada Põhja-Tallinnas, 11,26 ha suurusel maa-alal, Volta kvartali detailplaneeringu koostamine.Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistute piire ja maakasutuse sihtotstarbeid nii, et moodustuks 9 elamu- ja ärimaa, 7 elamumaa, 7 ärimaa, 2 sotsiaalmaa (üldmaa), 2 tootmismaa ja 6 transpordimaa sihtostarbega krunti ning määrata kruntidele ehitusõigus kokku kuni 41 hoone ehitamiseks või rekonstrueerimiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

3.1Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringu” kohane ettevõtluse segahoonestusala planeeritava maa‑ala ulatuses osaliselt korruselamute alaks.

3.2Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja on ConArte OÜ (aadress Tartu mnt 84a, 10112 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru tn 12, 15080 Tallinn).

3.3 Mitte algatada Volta kvartali detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu põhjal ei ole detailplaneeringu koostamisel keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine vajalik järgmistel põhjustel:

3.3.1 detailplaneeringus ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust, sh näiteks keskkonda saastavat tootmistegevust ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustumine, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke või müratasemete suurenemist;

3.3.2 lähtudes planeeringuala ning selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja senisest maakasutusest (enamuses amortiseerunud tootmis- ja laohoonetega tootmismaa), ei põhjusta  elu- ja ärihoonete rajamine ning olemasolevate tootmishoonete rekonstrueerimine äri-, tootmis- ja eluhooneteks ning nende sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on ajutised, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ja avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringus määratud tingimusi ning õigusaktide nõudeid;

3.3.3 planeeringus kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringualal ja piirkonnas on kujunenud juba inimtegevuse poolt oluliselt mõjutatud ja  hoonestatud linnakeskkond ning planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist mõju looduskeskkonnale;

3.3.4 Põhja-Tallinnas Kalamaja asumis Tööstuse tänava äärsel segahoonestusalal asuval planeeringualal ega lähiümbruses ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja ökoloogiliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringus kavandatav tegevus võib mõjutada. Planeeringuala naabrusesse jääb kaitsealune Kalamaja kalmistupark, kuid kavandatavast tegevusest sellele mõju ei avaldu;

3.3.5 planeeringus kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, kui arvestatakse kehtivate piirangutega. Planeeringuala kontaktvööndisse ulatub Kalamaja miljööväärtuslik hoonestusala ja mitmed arhitektuurimälestistena kaitstavad hooned, samuti vanalinna muinsuskaitseala kaitsevöönd, kuid need ei ulatu planeeringualasse;

3.3.6 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, sest alal ei kasva väärtuslikku kõrghaljastust ning säilitatakse Volta ja Tööstuse tänavatele rajatud puiesteed. Olemasolev valdavalt väheväärtuslik likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ tingimustele. Planeeringualal on ette nähtud uushaljastus ning pargialad mänguväljakutega;

3.3.7 detailplaneeringus kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist, heaolu ega vara. Kuna planeeringuala paikneb kõrge müratasemega piirkonnas ning planeeritava elu- ja ärikvartali rajamisel suureneb piirkonna liikluskoormus, tuleb planeeringu koostamisel selgitada müra modelleerimisega auto- ja rongiliiklusest ning sadamast tulenevad müratasemed ning esitada müraleevendusmeetmed. Detailplaneeringu piirkonda Kalamajja on planeeritud teisigi arendusi, mistõttu võivad liikluskoormuse muutusega seotud mõjud olla kumulatiivsed. Liikluse mõju käsitletakse detailplaneeringus perspektiivse Kalaranna tänavaga seonduvalt ning laiemalt linnaosa tasandil. Detailplaneeringu koostamise käigus viiakse läbi radooniuuring ning ehitusprojektides arvestatakse vajadusel radooniohutu hoone projekteerimisnõuetega;

3.3.8 detailplaneeringu alal ei ole tuvastatud suuri reostuskoldeid ning põhjaveereostust, kuigi kohati esineb pinnases jääkreostust. Kui enne uute elu- ja ärihoonete ehitamist jääkreostusega pinnas eemaldatakse, ei kaasne reostusest olulist mõju;

3.3.9 kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, vähest valgusreostust tekib valgustusest. Vibratsioon võib esineda ehitustööde ajal ning tavapärasest suurem kogus jäätmeid tekib samuti ehitustöödel;

3.3.10 Tallinna üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbe osaline muutmine ettevõtluse segahoonestusalast elamupindadega segahoonestusalaks ei põhjusta olulist linnaruumilist mõju, sest tegemist on kasutuseta ja amortiseerunud hoonestusega endise tööstusalaga ning piirkonnas toimub alade korrastamine ja uue segafunktsioonilise hoonestuse kavandamine.

3.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis aadressil Harju tn 13 esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.