Volta kvartali detailplaneeringu eskiisi väljapanek ja avalik arutelu

Teisipäev, 3 Juuni, 2014 - 15:00

Põhja-Tallinna Valitsus teavitab, et Tallinna Linnavalitsuse 9.04.2014 korraldusega nr 543-k on algatatud Volta kvartali detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistute piire ja maakasutuse sihtotstarbeid nii, et moodustuks 9 elamu- ja ärimaa, 7 elamumaa, 7 ärimaa, 2 sotsiaalmaa (üldmaa), 2 tootmismaa ja 6 transpordimaa sihtotstarbega krunti ning määrata kruntidele ehitusõigus kokku kuni 41 hoone ehitamiseks või rekonstrueerimiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeritava maa-ala suurus on 11,26 ha.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda elektroonilises Tallinna õigusaktide registris (https://oigusaktid.tallinn.ee). Maa-ala kirjeldus on esitatud korralduse lisas.

Põhja-Tallinna Valitsus korraldab avaliku arutelu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks teisipäeval, 3. juunil 2014 kell 15.00 Põhja-Tallinna Valitsuses, Niine tn 2, ruumis 209. Eskiislahenduse põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda Tallinna Planeeringute Registris aadressil - http://tpr.tallinn.ee ning 26.05 - 2.06, tööaja jooksul, Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis. Täiendav info telefonil 6457003.