Kalasadama planeering kolmandat korda avalikustamisel (3.08-3.09.2015)

Reede, 24 Juuli, 2015 (terve päev)

3. augustist 3. septembrini on Kalasadama planeering kolmandat korda avalikul väljapanekul. See tähendab, et linnavalitsus tahab vaatamata Harju maavanema otsusele planeeringu kehtestamisega edasi minna. Esialgu pole teada, kas ja kuivõrd on linn arvestanud seltsi ja 2052 inimese ettepanekuga Kalaranna väärtuste kohta eelmisel väljapanekul. Seni ei ole kuulda olnud, et keegi plaaniks planeeringus olulisi muutusi - ametliku retoorika järgi on Kalarand endiselt olnud mingi solgine koht ning linn on Pro Kapitaliga sõlminud lepingu, et ehitusõigus mere ja kultuurikilomeetri (valmiv Kalaranna tn) vahel jääb samaks (400 korterit). Teates väidetakse, et järelvalve ettepanekutega on arvestatud, kuid see võib olla ka lihtsalt formaalne. Järelevalve teatavasti ütles 2015. aasta kevadel, et ei leidu ühtki põhjendust, miks peaks elamumaad üldplaneeringuga võrreldes poole suuremaks kasvatama. Pole välistatud, et linn on sellised põhjendused nüüd kuskilt leidnud, iseasi, kui põhjendatud need on. Juhul kui põhimõttelist muutust ei ole, siis kirjalikud ettepanekud (või kordusettepanekud) 3. septembriks on vajalikud selles mõttes, et juhul kui neid avalikkuse poolt seekord ei esitata, tõlgendatakse olukorda nii, et avalikkus on vahepeal Kalaranna kadumisega leppinud.

 

///

Põhja-Tallinna valitsuse teadaanne

Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu menetlemise ajal kehtinud planeerimisseaduse § 18 lg 5 kohaselt teavitame Teid, et Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Põhja-Tallinna Valitsus korraldavad Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu kruntide positsioon 15, 16 ja 40 osas täiendava avaliku väljapaneku.

 

Tallinna Linnavalitsuse 30.06.2008 korraldusega nr 1279-k vastu võetud Tallinna Kalasadama  ümbruse detailplaneering, aktsiaselts NORD PROJEKT töö nr 00060, on kavas osaliselt avalikustada kolmandat korda, arvestades planeeringu järelevalve käigus tehtud ettepanekuga. Vastuvõetud detailplaneeringus oli planeeritud ala suurus 14,7 ha, teisel avalikul väljapanekul 10,52 ha. Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu kruntide positsioon 15, 16 ja 40 osas planeeringuala suurus on 4,00 ha (avaliku arhitektuurivõistluse ala ehitatava Kalaranna tänava ja mere vahel).

 

Detailplaneeringu lahendust on võrreldes planeeringu teisel avalikul väljapanekul tutvustatud lahendusega täiendatud ehitusõiguse näitajate ja planeeringulahendust illustreerivate joonistega krundi positsioon 16 osas ning loobutud uue jahisadama kavandamisest. Lisaks on detailplaneeringut korrigeeritud, arvestades varem korraldatud avalike väljapanekute ja arutelude tulemustega ning planeeringu materjale kaasajastatud.

 

Kavandatava tegevusega taotletakse Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud „Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu” osalist muutmist maakasutuse juhtotstarvete osas ning Läänemere ranna ehituskeeluvööndi osalist suurendamist ja vähendamist.

 

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 03.08.–.03.09.2015 tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse I korruse infosaalis Vabaduse väljak 7. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee. Teadaannet ei avaldada ajalehes Põhja-Tallinna Sõnumid, mis suvel ei ilmu.